Bcg ClinicDobieranie częstotliwości Healy Częstotliwości dla twojego życia Healy SmartwatchREGULAMIN

1. Postanowienia Wstępne
Wchodząc lub używając strony bcgclinic.pl, powiązanych aplikacji, powiadomień email, API, lub jakiegokolwiek innej udostępnianej przez nas usługi, zwanej w dalszej części tych warunków korzystania "Usługami", potwierdzasz, iż rozumiesz i akceptujesz niniejsze warunki korzystania ("Warunki").
Niniejsze Warunki stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy Tobą a Właścicielem określającą użytkowanie Usług. Prosimy o dokładne zapoznanie się z jej zapisami. Jeżeli nie zgadzasz się na zawarcie tej umowy nie możesz korzystać z naszych Usług.
2. Akceptacja Warunków
Nie możesz korzystać z Usług i nie możesz zaakceptować Warunków jeżeli nie posiadasz pełnej zdolności do czynności prawnych ze względu na swój wiek, a także gdy Twoje prawo do czynności prawnych lub prawo do korzystania z Usług zostało ograniczone na podstawie przepisów.
3. Zmiany Warunków
Nasze Warunki oraz Polityka Prywatności mogą ulec zmianie. W takim przypadku poinformujemy Cię o tym z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, zanim nowe Warunki ("Nowe Warunki") zaczną obowiązywać, chyba że zmiany związane są ze sprawami administracyjnymi lub prawnymi. Wyrażasz zgodę by zostać poinformowanym o Nowych Warunkach poprzez zamieszczenie ich na naszych stronach, a także akceptujesz to, że korzystanie przez Ciebie z Usług po dacie rozpoczęcia obowiązywania Nowych Warunków (lub inne zachowanie, które na to będzie wskazywało) oznacza Twoją zgodę na Nowe Warunki.
4. Nasze Usługi
Udostępniamy Ci platformę, która umożliwia zapoznanie się z usługami i produktami oferowanymi przez firmę: BCG CLINIC SP Z O O, ul. Lubczyńska 6, 70-896 Załom
Serwis bcgclinic.pl umożliwia również umówienie wizyty w gabinecie jak i nawiązanie kontaktu za posrednictwem czatu obsługiwanego przez program Messenger. Usługi paramedyczne oraz usługi tzw. medycyny naturalnej świadczone przez firmę BCG CLINIC SP Z O O, nie stanowią działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638z późn. zm.). Wykonywane usługi w Gabinecie na ul. Bujwida Odona 8/1 metodami biorezonansu nie są diagnozami i zabiegami medycznymi. Urządzenie do biorezonansu w tym lampa plazmowa nie są urządzeniami medycznymi w sensie medycyny akademickiej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z późn. zm.). Metodami biorezonansu nie leczymy, nie stawiamy diagnoz lekarskich, bezwzględnie nie zmieniamy zaleceń lekarskich. Są to terapie komplementarne, informacyjno-holistyczne, których celem jest profilaktyka oraz wspieranie organizmu w powrocie do homeostazy. Informacje dostępne na stronie www.bcgclinic.pl służą celom edukacyjnym i nie mogą być w żadnym wypadku stosowane zastępczo do diagnozy lekarza. Nie mogą być również podstawą do stawiania diagnozy i podejmowania leczenia. Leczenie zawsze należy konsultować z lekarzem medycyny. W czasie stosowania terapii komplementarnych należy skontaktować się ze swoim lekarzem prowadzącym w celu oceny i diagnostyki stanu zdrowia. Bezwzględnie nie należy samowolnie zmieniać zaleceń lekarskich na podstawie uzyskanych w naszym gabinecie informacji. Powyższa nota prawna ma na celu zapoznanie naszych klientów o zakresie świadczonych usług metodą biorezonansu przed skorzystaniem z naszych diagnoz i terapii. 5. Twoje pozwolenie na korzystanie z Usług
Udzielamy Ci ograniczonej, niewyłącznej, nie zbywalnej, licencji na cały świat, pozwalającej na dostęp do oraz użytkowanie Usług do celów osobistych. Licencja ta ma charakter personalny i nie można jej przekazać ani zbyć na rzecz innej osoby lub podmiotu. Licencja ta umożliwia Ci jedynie użytkowanie i dostęp do Usług w sposób określony przez te Warunki.
6. Prawa
Nie przekazujesz nam praw własności do żadnych Treści, które umieścisz na lub za pośrednictwem Usług. W zamian udzielasz nam jedynie niewyłącznej, zbywalnej, nieodpłatnej licencji na cały świat do użytkowania, kopiowania, odtwarzania, przetwarzania, adaptacji, modyfikacji, publikowania, transmitowania, wyświetlania i dystrybucji jakichkolwiek informacji, które zamieściłeś za pomocą naszych usług. Wymienione powyżej działania mogą być prowadzone jedynie w celach statystycznych, badawczo-naukowych. Wykorzystywane dane nie mogą w jakikolwiek sposób umożliwić identyfikację Twojej osoby.
Zgadzasz się, z tym że Usługi mogą być wspierane za pomocą przychodów, które pochodzą z reklam zamieszczanych na stronach serwisu.
Jesteś odpowiedzialny za dane, które podajesz, a także odpowiadasz za konsekwencje ich zamieszczania, dotyczy to także użycia tych informacji przez inne osoby.
Podając poprzez Usługi informacje, oświadczasz, że jesteś właścicielem tych Treści lub masz prawo do udzielenia nam praw i licencji określonych w tych Warunkach. Dodatkowo potwierdzasz, że poprzez zamieszczenie Treści nie złamiesz ani naruszysz praw osób trzecich i zgadzasz się pokryć wszelkie opłaty i koszta wynikłe z zamieszczenia tychże Treści.
Zabronione są następujące działania: - skanowanie, sprawdzanie czy testowanie naszych systemów czy sieci, lub systemów zabezpieczeń czy metod uwierzytelniania,
- manipulowanie lub uzyskiwanie dostępu do niepublicznych części naszych Usług, naszych systemów komputerowych lub systemów naszych dostawców usług,
fałszowanie pakietów TCP/IP i innych części pakietów zarówno podczas dodawania Treści jak i w emailach, a także używanie Usług w taki sposób by zmylić, zmienić, lub zafałszować informacje dotyczące źródła,
- łączenie się z Usługami (ani też wszelkie próby) w inny sposób niż poprzez dostępne, opublikowane przez nas interfejsy (i tylko w zakresie określonym przez te Warunki), chyba, że uprzednio udzieliliśmy pisemnej zgody na takie czynności (indeksowanie Usług przez roboty indeksujące jest dozwolone jedynie w zakresie określonym w pliku robots.txt, jednakże kopiowanie Treści bez uzyskania naszej wcześniejszej pisemnej zgody jest zabronione),
- zakłócanie lub próby zakłócania dostępu do Usług, serwerów, sieci włączając w to takie działania jak flooding, przeciążanie, spamowanie, wysyłanie wirusów komputerowych, bombardowanie poczty elektronicznej, czy tworzenie skryptów do tworzenia Treści w taki sposób, że koliduje to, zakłóca, lub nadmiernie obciąża nasze Usługi,
- próby rozszyfrowania, dekompilacji, dokonywania inżynierii wstecznej oprogramowania i kodu używanego do zapewniania Usług,
- podszywanie się pod inną osobę lub podmiot,
- kopiowanie, wyświetlanie, zbieranie, reprodukcja, lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek Treści (w całości lub części) zamieszczonych przez lub dostępnych za pośrednictwem naszych Usług bez uzyskania naszej uprzedniej pisemnej zgody (dotyczy to także Treści zamieszczonych przez Ciebie). Jeżeli złamiesz powyższe postanowienia, zgadzasz się zapłacić nam 10 000 euro za każdy dzień łamania tego warunku,
- wysyłanie niezamawianej reklamy w żadnej formie,
- obchodzenie blokad dostępu do Usług,
7. Wiek
Usługi skierowane są do osób pełnoletnich. Zgodnie z naszą polityką wewnętrzną nie udostępniamy naszych Usług dla osób poniżej 18 roku życia. Potwierdzasz, że masz powyżej 18 lat i możesz w sposób zgodny z prawem zaakceptować te Warunki.
8. Usługi płatne
Podstawowe sługi oferowane przez nas na tym serwisie są bezpłatne, jednakże niektóre z naszych dodatkowych usług lub produktów, włączając w to umieszczenie treści w określonych sekcjach serwisu jako reklamy, firmy promowane i inne treści, możemy oferować odpłatnie .
9. Prawa autorskie i znaki towarowe
Usługi zawierają Treści należące do nas lub Treści do których posiadamy odpowiednie licencje. Te Treści są chronione przez prawa autorskie, znaki towarowe, prawa własności intelektualnej, międzynarodowe konwencje oraz inne prawa mające w tym przypadku zastosowanie. W związku z tym, treści te nie mogą być rozpowszechniane, kopiowane, podrabiane ani używane, w całości lub w części, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.
10. Ograniczenie odpowiedzialności i wyłączenie gwarancji
Usługi świadczone są w "aktualnej postaci" i ani my, ani firmy od nas zależne, ani też firmy działające na naszej licencji nie mogą udzielić gwarancji w stosunku do nich.
W szczególności Operator nie gwarantuje, że Usługi spełnią Twoje wymagania, ani też, że świadczone będą w sposób ciągły, terminowy, bezpieczny czy bezproblemowy. Operator nie gwarantuje, że jakiekolwiek informacje uzyskane przez Ciebie w następstwie użytkowania Usług będą wiarygodne i niezafałszowane, jak również, że defekty w działaniu lub funkcjonalności oprogramowania będącego częścią Usług zostaną usunięte.
Żaden z zapisów tych Warunków nie wpływa na Twoje ustawowe prawa jako konsumenta i nie możesz takich uprawnień w drodze umowy zmienić ani się ich zrzec.
Żaden z zapisów tych Warunków nie ogranicza naszej odpowiedzialności za straty, która zgodnie z prawem nie może być wyłączona lub ograniczona przez prawo.
Nie przeglądamy Treści zamieszczonych przez użytkowników, ani nie jesteśmy zaangażowani w transakcje pomiędzy użytkownikami. Akceptujesz i zgadzasz się nie obarczać nas odpowiedzialnością za działania i Treści innych użytkowników. Nie gwarantujemy prawdziwości Treści zamieszczanych przez innych użytkowników, ani komunikacji pomiędzy użytkownikami, ani jakości, bezpieczeństwa oraz legalności ofert.
W żadnym wypadku Operator, jego pracownicy, dyrektorzy, reprezentanci nie są odpowiedzialni za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe straty czy uszczerbek będący wynikiem użytkowania Usług, włączając w to przypadki w których straty czy uszczerbek jest wynikiem niezdolności do użytkowania Usług, naszego zaniedbania, czy też przerwy, zawieszenia, modyfikacji, zmian lub zakończenia świadczenia Usług.
Ograniczenie odpowiedzialności jest skuteczne bez względu na to czy Operator został powiadomiony lub powinien wiedzieć, o możliwości wystąpienia takich strat czy uszczerbku, czy też nie.
Niektóre jurysdykcje nie pozwalają na ograniczenie odpowiedzialności i w takim przypadku nie będą one Ciebie dotyczyły.
Informujemy, że Usługi mogą zawierać linki do stron internetowych (lub też innych źródeł) podmiotów trzecich. Akceptujesz fakt, że nie jesteśmy odpowiedzialni za dostępność, ani poprawność takich stron internetowych, ani źródeł. Linki do takich stron czy źródeł nie oznaczają naszego związku ani poparcia dla takich stron internetowych czy też źródeł, ani też poparcia dla produktów lub usług oferowanych przez te strony internetowe czy też źródła. Rozumiesz i akceptujesz własną odpowiedzialność za użycie takich stron internetowych i źródeł.
11. Rekompensata
Zgadzasz się zabezpieczyć i chronić Operatora (oraz jego pracowników, dyrektorów, reprezentantów, spółek zależnych, partnerów, następców, dostawców usług) przed jakimikolwiek roszczeniami finansowymi, na pokrycie wszelkich kosztów finansowych, w tym kosztów sądowych i procesowych oraz na zapłatę ewentualnego odszkodowania, w wypadku złamania lub naruszenia przez Ciebie tych Warunków, praw osób trzecich (włączając w to prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, lub inne prawa własności intelektualnej), czy też w wyniku wystąpienia jakichkolwiek innych roszczeń odnośnie strat, które powstały na skutek dodanych przez Ciebie Treści.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanujemy Twoją prywatność i dbamy o ochronę Twoich danych osobistych. Niniejsza Polityka Prywatności dostarczy Ci informacji na temat tego, w jaki sposób postępujemy z Twoimi danymi. Dowiesz się także o przysługujących Ci prawach oraz o tym, jak obowiązujące przepisy chronią Ciebie i Twoje dane osobowe. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z naszych Usług.
I. Kto jest Administratorem Twoich danych ? czyli komu je powierzasz?
Administratorem Twoich danych osobowych, jest BCG CLINIC SP Z O O, ul. Lubczyńska 6, 70-896 Załom
II. W jakim celu zbieramy Twoje dane?
1. Przekazywanie danych
Podstawa prawna: "przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy" (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Podstawowa usługa oferowana przez serwis nie wymaga rejestracji konta.
Dane wpisywane w rubryce kontakt służą jedynie do nawiązania kontaktu z nami w celu podjęcia dalszej współpracy lub skorzystania z oferowanych przez nas usług czy towarów. Są one zapisywane na serwerze obsługującym serwis jedynie do czasu wykonania usługi. Zakres danych jakie od Ciebie pozyskujemy to:
1.dane dotyczące osoby imię ewentualnie nazwisko, nr, telefonu, adres email.
2.Dane o Twojej aktywności w serwisie, w szczególności dane dotyczące odwiedzanych przez Ciebie reklam, dane dotyczące , systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji i adresu IP. Dane dotyczące aktywności w serwisie nie są również wiązane w żaden sposób z danymi pochodzącymi z ankiety.
Podstawa prawna: "przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem" (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
III. Komu udostępniamy Twoje dane?
1. Dane o Twojej aktywności w serwisie mogą być udostępniane w celu:
-zapewnienia dostępu oraz świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu
-zapewnienia wygody korzystania ze świadczonych usług
-zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu Twoje dane nie są przez nas administrowane, a jedynie pośredniczymy w ich wymianie.
2. Twoje dane dotyczące aktywności w serwisie mogą zostać udostępnione poniższym podmiotom:
Dostawcy usług: Twoje dane są udostępniane dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Serwisu. Dostawcy usług we własnym zakresie określają cele i zasady przetwarzania danych osobowych. Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji robotom internetowym, możemy stosować mechanizm Google reCAPTCHA do badania, czy zachowania użytkowników naszej platformy nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.
Podmioty przetwarzające: Twoje dane są przetwarzane przez dostawców wyłącznie na nasze polecenie. Podmioty te mogą świadczyć dla nas usługi hostingu, marketingu online, obsługi poczty e mail, powiadomień web push czy inne związane z analizą ruchu w Serwisie, analizą skuteczności prowadzonych kampanii marketingowych oraz monitorowania zachowań użytkowników, profilowania danych i targetowania. W każdym przypadku, jeśli sobie tego zażyczysz mamy obowiązek udostępnić kopie standardowych klauzul umownych.
Organy Państwowe, ścigania, nadzorcze i inne: Twoje dane mogą zostać ujawnione organom ścigania, nadzorczym, podmiotom wykonującym zadania publiczne, organom władzy publicznej oraz organom działającym na ich zlecenie tj. jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Nowym nabywcom przedsiębiorstwa: w momencie podjęcia decyzji o sprzedaży naszych aktywów lub całego przedsiębiorstwa, Twoje dane mogą zostać przekazane nowemu nabywcy. W takim przypadku nabywca będzie miał prawo do wykorzystywania Twoich danych osobowych w sposób określony w niniejszej polityce.
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
IV. W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych
Wszystkie zgromadzone dane osobowe, przechowywane są na odpowiednio zabezpieczonych serwerach. Twoje dane są chronione wewnętrznymi procedurami ochrony danych osobowych oraz wdrożonymi systemami zabezpieczeń. Nasze systemy są nieustannie monitorowane aby zapobiec takim sytuacjom jak: przypadkowa utrata, ujawnienie lub dostęp do danych przez osoby nieuprawnione.
Ponadto Twoje dane osobowe używane w czasie korzystania z serwisu przesyłane są przy pomocy szyfrowanej transmisji danych (SSL). Pozwala to na ochronę danych identyfikacyjnych i minimalizuje ryzyko przechwycenia dostępu do Konta przez nieuprawnione podmioty lub osoby trzecie.
V. Czas przechowywania Twoich danych osobowych
Dane dotyczące imienia, nazwiska, telefonu czy adresu email są przechowywane na serwerze jedynie do czasu wykonania usługi.
VI. Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych
Zgodnie z nowymi przepisami każdy Użytkownik posiada prawa , które są związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. W każdym momencie masz prawo do skorzystania z poniższych praw:
1. Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych - czyli prawo do wstrzymania przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, 2. Prawo dostępu do swoich danych osobowych - czyli prawo do informacji dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych oraz w momencie ich przetwarzania do otrzymania kopii danych osobowych,
3. Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych - jeżeli Twoje dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe masz prawo do ich poprawienia. 4. Prawo do bycia zapomnianym - prawo to daje Tobie możliwość usunięcia wszystkich danych, które zostały zgromadzone w naszej bazie danych na Twój temat jeżeli nie są już niezbędne do celów, dla których zostały przez nas zebrane.
5. Prawo do cofnięcia zgody - w każdej chwili przysługuje Ci prawo do cofnięcia każdej zgody, którą wyraziłeś w momencie dokonywania określonych czynności takich jak np. rejestracja czy wszelkie usługi i funkcjonalności oferowane przez dobry-probiotyk.pl. Zmiana dotycząca Twoich zgód nie może pociągać żadnych konsekwencji, jednakże cofnięcie ich może spowodować uniemożliwienie dalszego korzystania z usługi lub funkcjonalności, które wymagają cofniętej zgody zgodnie z art 7 ust. 3 RODO.
6. Prawo do sprzeciwu wykorzystania danych - w każdym momencie masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych . Sprzeciw może skutkować usunięciem Twoich danych, jeżeli nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych zgodnie z art. 21 RODO.
7. Prawo do przesłania danych innemu podmiotowi - Jeżeli tego sobie życzysz masz prawo do otrzymania swoich danych, które zostały przez nas zebrane i przesłać je do innego administratora danych osobowych. Na twoją prośbę, dane te będą przez nas przesłane pod warunkiem możliwości technicznych do takiego przesyłu. W takim przypadku, zgromadzone przez nas dane będą przekazane jako plik zapisany w powszechnie używanym formacie (np. csv) i przekazane bezpośrednio wskazanemu administratorowi zgodnie z art. 20 RODO
VII. Kontakt
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat naszej polityki prywatności lub skorzystać z przysługujących Ci praw możesz skontaktować się z nami poprzez:
- poprzez formularz kontaktowy na stronie
- przesłanie wiadomości droga mailową na adres: kontakt@bcgclinic.pl
- wysłać list drogą pocztową na adres: BCG CLINIC SP Z O O, ul. Lubczyńska 6, 70-896 Załom

Ciasteczka, pamięć lokalna oraz pixel tags.
Możemy używać ciasteczek oraz innych podobnych technologii takich jak, pamięć lokalna czy pixel tags w celu zapewnienia najlepszej jakości usług.
Ciasteczka to małe tekstowe pliki, które zapisywane są na Twoim komputerze poprzez strony internetowe które odwiedzasz. Są szeroko stosowane by zapewnić lub usprawnić działanie stron internetowych. Używamy ich między innymi do badania wydajności naszych Usług, w celu umożliwienia użytkownikom logowania do konta lub zapisywania preferencji użytkownika.
Pixel tags to małe porcje kodu, na stronie, aplikacji, lub w powiadomieniu email. Jak wiele innych firm, możemy ich używać do potwierdzenia czy użytkownik wszedł w interakcję z określonymi treściami oraz by poprawić i zmierzyć wydajność naszych Usług.
Pamięć lokalna to standardowa technologia, pozwalająca stronie lub aplikacji na zapisanie danych lokalnie na komputerze użytkownika i tak jak inne technologie pozwala nam na poprawienie Usług oraz sprawienie by działały szybciej i bardziej niezawodnie.
Usługi zapewniane przez podmioty trzecie. W celu wzbogacenia Usług i funkcjonalności , zaimplementowaliśmy społecznościowe przyciski, pluginy, widżety, pixel tags, oprogramowanie typu analytics oraz skryptu od podmiotów trzecich takich jak Facebook, Twitter, Google. Usługi z taką funkcjonalnością mogą używać ciasteczek tych podmiotów (tzw. third-party cookies), nad którymi nie mamy kontroli. W związku z tym powinieneś zawsze sprawdzić odpowiednią usługę podmiotu trzeciego by dowiedzieć się więcej na temat tego jak działają te ciasteczka.

Wyłączenie obsługi.
Możesz zawsze wyłączyć obsługę ciasteczek w Twojej przeglądarce, włącznie z obsługą ciasteczek podmiotów trzecich, a także wyczyścić lokalną pamięć. Jednakże uwzględnij to, iż pewne funkcje naszych Usług, takie jak autentykacja czy pamiętanie Twoich preferencji mogą w takim przypadku nie działać prawidłowo.
Regulamin
Polityka prywatności
Kontakt